נאמנויות

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

נאמנות תושבי ישראל – חובות דיווח

אתם עובדים כל חייכם ונוצר לכם הון בלתי מבוטל, מה עושים? האם זה נכון שילדיכם יפגשו עם הון רב בשלב מוקדם של חייהם? או שאולי הייתם שמחים לתרום חלק מהסכום?. שאלות אלו ואחרות עולות בקרב רבים בשלבים שונים בחיים. לכן חשוב ומומלץ לבצע תכנון נכון ומוקדם של העברת ההון המשפחתי לדורות הבאים. אחת האפשרויות העומדות לרשותכם היא הקמת נאמנות.

מהי נאמנות?

הנאמנות היא כלי משפטי, שיסודו לפני כ-800 שנים לערך, בו אדם (יוצר הנאמנות) מעביר נכס אשר בבעלותו לנאמן שיחזיק בנכס עבורו. בנאמנות הנאמן הוא שמחזיק בנכסים בפועל ומבצע פעולות בהם לצורך מימוש מטרה מסוימת או להנאתו של הנהנה בנאמנות, וזאת בהתאם להוראות אותן הגדיר היוצר. כשמה, הנאמנות מושתתת סביב מערכת יחסי "אמון" בין יוצר הנאמנות לבין הנאמן, אליו מועברים נכסי היוצר. יוצר הנאמנות למעשה נפרד מהבעלות הישירה על נכסיו, וזאת כדי שאלו ינוהלו על פי רצונותיו של היוצר על אדם אחר. ממועד העברת נכסי הנאמנות הנאמן נדרש לפעול במסגרת הרשאתו, ובהתאם הופך הנאמן לגורם האחראי לדיווח על ההכנסות השוטפות מנכסי הנאמנות.

למעשה חשוב לדעת שכל אדם יכול להקים נאמנות ולהגדיר בה כללים ברורים כרצונו. בכך, יכול אותו אדם לשמר את פועלו ואף את מורשתו המשפחתית לדורי דורות, וזאת מבלי שיצטרך להיתלות ברצונם הטוב של הנהנים הזכאים לנכסיו או לפירותיהם.

חובות הדיווח

במידה והחלטתם שמנגנון הנאמנות הוא תואם את רצונותיכם, רצוי ואף מומלץ להקדים ולהבין את חובות הדיווח הנלוות להקמתה של נאמנות ולניהולה השוטף. למען הנוחות, להלן תיאור כללי של חובות הדיווח בעניין נאמנות תושבי ישראל לפי שלבים: [1]

שלב הקמת הנאמנות

בשלב הקמת הנאמנות, נדרש יוצר הנאמנות לדווח על הקמתה של הנאמנות ועל הקניית נכסיו. במסגרת דיווח זה מספק היוצר פרטים אישיים של הצדדים לנאמנות (היוצר, הנהנים, הנאמן ומגן הנאמנות ככל שמונה) והנכסים שהוקנו לנאמנות לרבות שווים.

על היוצר לדווח על הקמת הנאמנות תוך 90 ימים ממועד הקמתה או ממועד הקניית הראשון בנכסיו לנאמן. בהתאם, נדרש היוצר לדווח תוך 90 ימים על כל הקניה נוספת המבוצעת לנאמנות לאורך חייה.

במידה והוחלט על הקמתה של חברה להחזקת נכסי הנאמנות, יש להעביר הודעה על קיומה תוך 90 ימים מיום התאגדותה.

חשוב לזכור, במידה ומוקנים לנאמנות נכסי מקרקעין בישראל, בנוסף לדיווח למס הכנסה, נדרש דיווח נוסף למיסוי מקרקעין על הקניית הנכס לנאמנות, לרבות על קיומה של הנאמנות ועל זהות הנהנה בנאמנות.

 

דיווחים שוטפים

הגשת דו"ח שנתי על הכנסות הנאמנות – ככלל, רואים בהכנסתה של נאמנות תושבי ישראל כהכנסתו של יוצר הנאמנות למשך חייו, ולאחר פטירתו, רואים בה כהכנסה המתקבלת בידי יחיד תושב ישראל. בהתאם, בדומה לחובות הדיווח החלות על יחידים, על הנאמן להגיש דוח שנתי על הכנסת הנאמנות כשם שהיה מדווח על הכנסתו של יחיד תושב ישראל.

לצד הדוח השנתי, יצרף הנאמן דיווח על כל שינוי שחל בסיווג הנאמנות לרבות אם סיימה את חייה, ידווח על חלוקות שבוצעו בשנת המס, ידווח על שינוי בזהות הנהנים או בזהות כל אדם אחר הרואים בו כצד לנאמנות.

בנוסף לחובות הדיווח החלות על הנאמן, חשוב לדעת כי גם הנהנים בנאמנות אינם חפים מחובות דיווח. למעשה, על אדם היודע כי הוא נהנה בנאמנות לדווח על היותו נהנה בנאמנות במסגרת הדוח השנתי על הכנסותיו.

לסיכום, אם כבר החלטתם שנאמנות היא הכלי הנכון בשבילכם, חשוב לזכור שמעבר ליתרונות הגלומים בנאמנות, קיימות גם חובות על הצדדים לה. לכן, רצוי ואף מומלץ להקדים ולהבין את חובות הדיווח הנלוות להקמתה של נאמנות ולניהולה השוטף ולפנות למומחים בתחום.

שימו לב – פקודת מס הכנסה מונה סוגים שונים של נאמנויות העשויים לגרור חובות דיווח שונות במקצת מחובות הדיווח החלות על נאמנויות שונות. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להחליף יעוץ פרטני, כאשר במקרים מסוימים עשויות לחול על נאמנות חובות דיווח שונות.