סקרי סיכונים

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

ביקורת פנים

התפתחות הכלכלה בשנים האחרונות, וקריסת תאגידים רב לאומיים כתוצאה מכשלים בבקרות הפנימיות של ארגון, העלתה את החשיבות לביצוע ביקורת פנימית. כתוצאה מכך, מדינות רבות בעולם וביניהן ישראל, קבעו בחקיקה חובת מינוי מבקר פנימי בתאגידים מסוימים.

המטרה של ביקורת פנימית הינה להוות כלי ניהולי המסייע להנהלה הבכירה בארגון לקדם ולממש את מטרות ארגון, תוך כדי הערכת סיכונים ומתן פתרונות הולמים למניעתם. ניתוח סיכונים בארגון והצעת דרכים לפתרונם נועדה לשם קידום יעדי הארגון ושמירה על רכושו של הארגון. עבודת המבקר הפנימי מוגדרת בתוכנית עבודה שנתית ומתעדכנת בהתאם לצורך. בתום תהליך הביקורת, מגיש המבקר דוח הכולל את ממצאי הביקורת והמלצות לחיזוק נקודות התורפה בגוף המבוקר.

ביקורת פנימית בארגון מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, שמירה על הוראות החוק, לרבות שמירה על נוהל תקין וטוהר המידות בגוף המבוקר. הביקורת תערך בהתאם לסטנדרטים של העיסוק במקצוע מבקר פנימי אשר נקבעה על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

שירותי ביקורת פנימית

שירותי הביקורת הפנימית ניתנים על ידי עובדי המשרד המקצועיים והמוסמכים בעלי ניסיון רב.

הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, הנחיות לשכת מבקרים הפנימיים, וכן, בכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלבנטיים החלים ספציפית על התאגיד המבוקר.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים מהווה נדבך חשוב מאוד בניהול התאגיד. לתאגיד ישנם סיכונים רבים אשר נחלקים לשניים:

– סיכונים פיננסיים – הכולל סיכוני אשראי, סיכוני מטבע, סיכוני שוק וכו'

– סיכונים תפעוליים – מעשי הונאה ותרמית, חקיקה רגולטורית, אי ניהול מתאים, אי יעילות הבקרות וכו'

בישראל חלה חובה על חברות ציבוריות למנות אחראי ניהול סיכונים, ובעת הגשת הדוח עליהן לציין את הסיכונים שהחברה חשופה להם, סיכונים פיננסים והן סיכונים תפעוליים.

ניהול סיכונים נועד לשמר את הארגון ולשמור על יציבותו ורווחיותו. הערכת חשיפות סיכונים לכל יחידה בארגון, הינה הערכה מדויקת יותר של סיכוני הארגון ובהתאם נערכת הקצאת משאבים למזעור הסיכונים לפי שיקולי עלות תועלת.

משרדנו מספק שירותים בתחום ניהול סיכונים אשר כוללים, בין היתר:

 

– ייעוץ ביישום משולב וביקורת רגולציות ותקנים כגון: גושן I-SOX‏, SOX‏, IFRS‏, מיסוי בשוק ההון‏ ועוד.

– עריכת סקרי סיכונים וליווי בהטמעת מנגנונים לניהול סיכונים בהיבטים פיננסיים, רגולציה, תפעוליים, משפטיים ועוד.

– גיבוש וכתיבת מדיניות, קוד אתי ונהלי עבודה.

– ליווי בבחירת מערכות ממוחשבות לניהול סיכונים בארגון.

– ביצוע סקרי פערים וביקורות לבחינת נאותות תהליכי ניהול סיכונים בארגונים.